Regulamin serwisu Pomagamy.sc.org.pl

I. Postanowienia ogólne 

 1. Pomagamy.sc.org.pl to serwis umożliwiający przekazywanie darowizn na rzecz podopiecznych Programu „Na ratunek” (prowadzonego przez Stowarzyszenie Sursum Corda), także poprzez organizowane samodzielnie lub z Partnerami Stowarzyszenia akcje charyatywne.
 2. Właścicielem serwisu jest Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączy (kod pocztowy 33-300) przy ulicy Lwowskiej 11 - NIP 737-18-71-649 | KRS 00000 20 382. 
 3. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu Pomagamy.sc.org.pl, w tym prawa i obowiązki użytkowników (organizacji), odpowiedzialność właściciela serwisu oraz zasady korzystania z narzędzi płatnościowych, służących wspieraniu podopiecznych Programu „Na ratunek”. 
 4. Korzystanie z serwisu jest możliwe po wcześniejszym zapoznaniu się z warunkami niniejszego regulaminu oraz jego akceptacji. 
 5. Właściciel serwisu oświadcza, że beneficjenci (podopieczni Programu „Na ratunek”) wyrażają zgodę na wykorzystanie wszelkich materiałów przekazanych do Stowarzyszenia Sursum Corda, które są niezbędne do realizowania celów serwisu Pomagamy.sc.org.pl.

II. Definicje

 1. REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument, jako zbiór warunków i zasad określających korzystanie z serwisu Pomagamy.sc.org.pl.
 2. SERWIS – oznacza serwis internetowy działający pod adresem Pomagamy.sc.org.pl.
 3. STOWARZYSZENIA – właściciel serwisu Pomagamy.sc.org.pl.
 4. BENEFICJENT – to osoba fizyczna, na rzecz której przyjmowane są wpłaty w ramach organizowanej akcji zbiórkowej.
 5. BRAMKA PŁATNOŚCIOWA – oznacza narzędzie umożliwiające dokonywanie szybkich płatności za pośrednictwem wybranego przez właściciela serwisu operatora płatności internetowych. Operatorem bramki umożliwiającej płatności w serwisie Pomagamy.sc.org.pl jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6.
 6. WPŁATA – oznacza przekazanie wpłaty finansowej dla podopiecznego lub podopiecznych „Programu na ratunek”.
 7. WPŁACAJĄCY – osoba fizyczna lub prawna przekazująca w sposób dobrowolny wpłatę na rzecz podopiecznego lub podopiecznych „Programu na ratunek”.

III. Zakres i rodzaj usług

 1. STOWARZYSZENIE, czyli właściciel serwisu, umożliwia jego użytkownikom przekazywania pomocy na rzecz podopiecznych Programu „Na ratunek”. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne, a realizowane wpłaty są całkowicie dobrowolne.
 2. STOWARZYSZENIE nie pobiera w ramach świadczonych drogą elektroniczną usług żadnych prowizji i opłat, natomiast całkowita kwota wpłaty zostanie pomniejszona przez niezależnego operatora o prowizję bramki płatnościowej, a następnie zostanie przekazana na cel realizowany przez serwis Pomagamy.sc.org.pl.

IV. Darowizny w serwisie

 1. Pomagamy.sc.org.pl udostępnia przestrzeń internetową, umożliwiającą przekazywanie dobrowolnych wpłat na rzecz podopiecznego lub podopiecznych Programu "Na ratunek" Stowarzyszenia Sursum Corda, zgodnie z celem i Regulaminem serwisu.
 2. Poprzez dokonywane wpłaty, STOWARZYSZENIE świadczy na rzecz użytkowników bezpłatną usługę realizowaną drogą elektroniczną.

V. Wpłacający

 1. Serwis Pomagamy.sc.org.pl udostępnia przestrzeń internetową, umożliwiającą Wpłacającym przekazywanie dobrowolnych wpłat na rzecz Beneficjentów.
 2. Użytkowanie serwisu przez Wpłacających nie wymaga zakładania konta, a także nie oznacza żadnych dodatkowych wpłat wynikających lub związanych z samym użytkowaniem serwisu. Jednocześnie dla realizacji głównego celu serwisu, Użytkownicy korzystają z udostępnionych na stronie narzędzi, w tym także tych finansowych.

VI. Płatności / metody płatności 

 1. Wpłaty odbywają się za pośrednictwem opcji Wpłacam darowiznę poprzez bramkę płatnościową Blue Media.
 2. Operatorem płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 585-13-51-18.
 3. Dostepne formy płatności:
  a. przelewy online,
  b. BLIK.
blue_media_banner_platnosci

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu Pomagamy.sc.org.pl podlegają reklamacji, które można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej STOWARZYSZENIA: biuro@sc.org.pl.
 2. Reklamacja przysługuje WPŁACAJĄCEMU.
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez STOWARZYSZENIE.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez STOWARZYSZENIE następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Odpowiedź STOWARZYSZENIA w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail użytkownika lub  podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez WPŁACAJĄCEGO.

VIII. Własność intelektualna

 1. Wszystkie elementy, w tym elementy graficzne serwisu Pomagamy.sc.org.pl są objęte autorskimi prawami majątkowymi. Dlatego jakiekolwiek zmiany, kopiowanie w tym rozpowszechnianie treści, grafik i zdjęć będących częścią serwisu, bez zgody Stowarzyszenia Sursum Corda, jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
×

Koszyk